Różnice między prawem własności a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – czy są istotne?

29.10.2021

Prawo własności nieruchomości

Prawo własności zgodnie z Kodeksem cywilnym oznacza możliwość korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. Oznacza to że osoba posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego może nim rozporządzać w dowolny sposób pod warunkiem, że nie narusza praw innych osób.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Z kolei spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ograniczone prawo rzeczowe uregulowane przez Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiadanie go oznacza prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim. Jednak faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Oznacza to, że niektóre czynności podejmowane w lokalu wymagają zgody spółdzielni.  Dodatkowo takie mieszkanie może zostać obciążone hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni.

Cechy wspólne prawa własności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Obydwa prawa są zbywalne, dziedziczne i podlegają egzekucji. Właściciele mają prawo do czerpania z nich korzyści w postaci użyczenia lub wynajmu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przekształcenie

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można także przekształcić w prawo własności, jeżeli budynek stoi na gruncie będącym własnością lub w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Wiąże się to z pewnymi kosztami, jednak z reguły nie są one bardzo wysokie. Pisemny wniosek o przekształceniu prawa do lokalu należy złożyć do zarządu spółdzielni. Zawarcie umowy o przekształcenie własności powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia

Może to zrobić właściciel mieszkania w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego, albo może to nastąpić automatycznie w chwili ogłoszenia upadłości lub likwidacji spółdzielni.

Umowa przekształcenia sporządzana jest przez notariusza. Jednak, aby w ogólne procedura mogła się rozpocząć, przede wszystkim muszą zostać spełnione podstawowe warunki:

– przekształcany lokal musi mieć uregulowane wszystkie opłaty administracyjne (nie może zalegać z czynszem),

– właściciel musi spłacić kredyty, które spółdzielnia zaciągnęła na sfinansowanie budowy danego lokalu (wraz z odsetkami),

– grunt pod nieruchomością musi mieć uregulowaną sytuację prawną (nie może być obciążony żadnymi roszczeniami).

Według przepisów prawa spółdzielcze własnościowe mieszkanie nie musi posiadać księgi wieczystej, jednak w momencie sprzedaży obligatoryjnie księga wieczysta musi zostać założona przez właściciela.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a kredyt hipoteczny

Nie ma znaczenia forma własności w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup  mieszkania . Pierwszym i nieodzownym warunkiem, aby móc starać się o taki kredyt jest  to by grunt na którym jest posadowiony budynek miał  uregulowany sytuację prawną, to umożliwia założenie księgi wieczystej dla lokalu co jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny .

Kontakt